About Us

HOME > ABOUT

Hatyai Learning City 
นครหาดใหญ่ เมืองแห่งการเรียนรู้

ภายใต้การดำเนินงาน ของแผนงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่