Tag: Education

การพัฒนาครูในยุคดิจิทัล

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการถ่ายทอดผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงมุ่งส่งเริมการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับผู้สอน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สอนมีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สร้างสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล ใช้ Application ในการสอน ใช้ LMS (Learning Management System) ระบบช่วยจัดการในการเรียนการสอน

Continue Reading →